Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

Graduat en Educació Secundària (GESO)

Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació. També hi poden accedir les persones que tenen 16 anys o bé els compleixen durant l'any natural en què inicien la formació si es compleix alguna de les circumstàncies següents: 

 • Tenen un contracte laboral que els impedeixi assistir als centres educatius en règim ordinari.

 • Es troben en procés d'obtenir un permís de treball.

 • Són esportistes d'alt rendiment.

 • Cursen o han cursat els mòduls obligatoris dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) o un programa de formació i inserció (PFI).

 • Participen en el programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'ocupació".


Els ensenyaments per a l’obtenció del títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria per a les persones adultes consisteixen en 34 mòduls amb una càrrega lectiva de 35 hores per mòdul.

 

 • La durada d’aquests estudis és de 1.190 hores.

 

Els mòduls que estan relacionats amb l'àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

PREINSCRIPCIÓ
I MATRÍCULA
NIVELL I

 

 • Total mòduls a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

 • Literatura
   

 • Llengua catalana I
   

 • Llengua castellana I
   

 • Llengua estrangera I
   

 • Llengua catalana II
   

 • Llengua castellana II

 • Anglès per al turisme 1

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

 • Matemàtiques I
   

 • Matemàtiques II

   

 • Física i química I
   

 • Ciències naturals

   

 • Educació per a la salut

 • Medi ambient i canvi climàtic

ÀMBIT SOCIAL

 • Ciències socials I i educació per a la ciutadania
   

 • Geografia I
   

 • Història I

 • Arts i artistes

NIVELL II

 

 • Total mòduls a cursar: 14 comuns i 3 opcionals

ÀMBIT DE LA COMUNICACIÓ

 • Llengua catalana III
   

 • Llengua castellana III
   

 • Llengua estrangera II
   

 • Llengua estrangera III
   

 • Literatura catalana
   

 • Literatura castellana

 • Anglès per al turisme 2

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC

 • Matemàtiques III
   

 • Matemàtiques IV

   

 • Física i química II
   

 • Biologia i geologia

   

 • Tecnologia

 • Matemàtiques inicials

ÀMBIT SOCIAL

 • Ciències socials II i moviments migratoris
   

 • Geografia II
   

 • Història II

 • Trobem feina, jo puc!

logo_FSE.jpg