Nova adreça

Hem canviat d'adreça! Si el navegador web no us hi redirigeix, seguiu aquest enllaç.

 

1990

1977

La primera activitat de formació d’adults que consta a l’arxiu de l’AFA fa referència a classes nocturnes de Graduat Escolar impartides, des de 1977 fins a 1980, per professorat del que llavors era centre d’EGB Rius i Taulet situat a la Plaça de Lesseps n. 19 de Barcelona.

El claustre va emprendre un pla d’acció per tal d’assolir aquest objectiu. L’any 2006 l’Escola tenia tots els seus espais informatitzats mitjançant donacions, la col·laboració  dels alumnes i alguns equips aportats per organismes oficials.

 

A més de la Formació instrumental que ja hi havia, l’oferta formativa va incorporar:

 • Els cursos d’acollida i de llengua per a nouvinguts.

 • Cursos d’iniciació a la informàtica.

 • Curs de preparació per a la Prova d’accés als CFGM.

2006

1980

L’any 1980 comença les seves activitats l’Escola d’Adults Rius i Taulet, amb professorat depenent de la Generalitat específica i exclusivament dedicat a la formació d’adults. L’Escola d’Adults compartia les aules amb el centre d’EGB Rius i Taulet i començava el seu horari lectiu quan acabaven les classes dels nois i noies del centre d’EGB. En aquells moments no disposava de cap espai propi per secretaria, arxiu ni sala de professors.

 

La seva constitució com a Escola d’Adults i, per tant, independent de l’educació infantil, va permetre començar amb la formació d’adults amb mancances bàsiques en formació primària, fins aleshores inexistent. L’oferta formativa va poder incloure així l’alfabetització i certificat d’ensenyament primari. Durant els primers anys, però, la major part de l’alumnat estava integrat per l’allau de persones, provocat per la L.G.E. de 1970, que  necessitaven la formació per la obtenció del títol de Graduat Escolar.

 

1985

Durant els primers 5 cursos, l’escola va anar vinculant-se i arrelant-se progressivament al districte, va créixer la demanda  pels grups d’alfabetització i certificat d’ensenyament primari i es va ampliar la plantilla fins al 4 professors al setembre de 1985.

 

L’ampliació de plantilla esmentada, la tasca de difusió feta per l’equip de professors, la publicitat del boca a boca i la bona relació amb l’equip directiu del centre d’EGB van convertir l’Escola en un centre a rendiment ple amb grups consolidats de formació primària i grups de formació per a l´obtenció del títol de Graduat Escolar (els anomenats Pregraduat i Graduat).

L’any 1990 es van fer obres a l’edifici del centre d’EGB. Acabades les obres, l’equip directiu del centre d’EGB va oferir a l’Escola d’Adults un espai per secretaria i sala de professors. A partir d’aquesta data, degut a la desaparició progressiva d’una línia d’alumnat al centre, arran de la disminució de la població infantil, i la implantació de la LOGSE, l’Escola va arribar a disposar de tres aules d’ús exclusiu per a formació d’adults.

Aquesta circumstància va permetre diversificar l’horari de classes i obrir grups de tarda millorant així l’oferta formativa al públic i les condicions de la feina del professorat.

2002

A partir del canvi de segle l’AFA inicia un important procés de renovació i adaptació. Les circumstàncies són totalment noves i determinants:

 

 • Desapareix definitivament el Graduat Escolar al 2002.

 • S’ofereix als centres de formació d’adults la possibilitat de fer els cursos de preparació per a la prova d’accés als cicles formatius.

 • Es crea el Graduat d’Educació secundària per Adults (GES).

 • Les necessitats educatives de la població nouvinguda són cada vegada més evidents, en la formació bàsica i en l’aprenentatge de la llengua.

 • La implantació de les noves tecnologies fa ineludible la seva incorporació l’educació i l’alfabetització digital de la població.

 

 

L’actuació de l’AFA es va dirigir a donar resposta a aquestes noves circumstàncies:

 • Modificant la oferta formativa d’acord amb la demanda esmentada.

 • Donant a conèixer al públic i entitats (Consell Escolar de Districte i AMPAS) aquesta nova oferta.

 • Emprenent la informatització progressiva de tots els espais de treball de l’AFA.

 

2007

L’any 2007 l’AFA es va traslladar provisionalment a l’edifici situat a l’avinguda de Príncep d’Astúries, 23-27 per les obres de remodelació del CEIP Rius i Taulet. Inicialment vam compartir la nova ubicació amb l’IES Gal·la Placídia, tot i que posteriorment aquest IES es va dissoldre.

Actualment compartim l’edifici amb l’EOI de Sarrià-Sant Gervasi des del curs del 2010/2011 i amb el Consorci per la Normalització Lingüística (CNL) des del 2012/2013 amb una ubicació que el temps comença a demostrar que és definitiva.

 

El 5 d’abril de 2011, segons l’acord de Govern GOC/64/2011, l’AFA Rius i Taulet va convertir-se en Centre de Formació d’Adults (CFA) que es governa segons tres documents principals que són: un Projecte Educatiu, un Projecte Lingüístic, un Projecte Curricular i, finalment, un Reglament de Règim Intern.

2011

HISTÒRIA